GÖR PLATS FÖR STRATEGISKA BESLUT

Tid- resurs- och kunskapsbrist leder ofta till nedprioritering av strategiskt viktiga frågor. Detta trots ett akademiskt konsensus om att det strategiska ramverket och investeringsprocessen är det absolut viktigaste för resultaten.

Hur bör portföljen allokeras utifrån era förutsättningar och behov, vilken typ av förvaltning är värt att betala mer för och hur fungerar portföljen i olika marknadsförutsättningar? Vi har kunskapen, verktygen resurserna för att skapa utrymme och underlag för kloka strategiska beslut.

UTVÄRDERING OCH ANALYS

Att med jämna mellanrum utvärdera portföljen är centralt för att följa upp beslutad strategi och dess implementering. Hur och var i portföljen skapas över/underavkastning, hur väl presterar förvaltarna, och förvaltas portföljen i enlighet med riktlinjerna? Granskning av kostnader, direkta och indirekta, är en viktig del i COINs utvärderingsprocess.

KONKURRENTANALYS

PORTFÖLJKONSTRUKTION

Vi är av uppfattningen att en välkonstruerad och diversifierad portfölj kan höja den riskjusterade avkastningen avsevärt. Vi har lång erfarenhet av tillgångsslag som utanför det traditionella investeringsuniverset.

Baserat på noggrann analys av dina finansiella och organisatoriska förutsättningar hjälper vi dig att skapa en portfölj optimerad efter just din unika situation.

SIMULERING OCH SCENARIOANALYS

God förståelse för portföljens egenskaper i olika marknadslägen är en förutsättning för att ta kloka beslut. Hur känslig är portföljen för ränteförändringar, börsfall eller minskad likviditet? Vad skulle en alternativ portföljstrategi ha för egenskaper?

FINANSKRIS

SKULDMATCHNING

ÅTAGANDEN/ALM

All kapitalförvaltning måste utgå från syftet med förvaltningen. Syftet och det åtagande som ska mötas genom portföljens avkastning varierar mellan olika typer av kapitalägare, exempelvis pensionsutbetalningar, välgörenhet eller forskningsbidrag. En god förståelse för hur åtagandet ser ut, idag och i framtiden, bör alltid vara utgångspunkten i framtagandet av det strategiska ramverket för portföljen.