INVESTERINGSFILOSOFI

- Vetenskapligt etablerade principer -

Triangel

INVESTERA LÅNGSIKTIGT

STRATEGISK ALLOKERING (91%)
91%
FÖRVALTARVAL (5%)
5%
ÖVRIGT (2%)
2%
TAKTISK ALLOKERING (2%)
2%

* Brinston; Singer & Beebower; Financial Analysts Journal; 1991.

STRATEGISK ALLOKERING

Strategisk allokering, d.v.s. den långsiktiga fördelningen mellan olika tillgångsslag, är det som ger störst avtryck på portföljens avkastning över tid.

Studier visar även på ett tydligt negativt samband mellan grad av aktivitet i kapitalförvaltningen och resultaten. COIN förordar ett långsiktigt och regelbaserat förhållningssätt, med låg transaktionsaktivitet och fokus på portföljkonstruktion.

SPRID RISKERNA I PORTFÖLJEN

*Yale University Endowment Portfolio - 14% per år i 30 år

DIVERSIFIERING

Diversifiering benämns ofta som den "enda gratislunchen". Genom att exponera portföljen mot olika riskpremier med låg korrelation kan en högre avkastning per enhet risk uppnås.
COINs angreppsätt fokuserar på att hjälpa kapitalägaren att uppnå en väldiversifierad portfölj genom exponering mot okorrelerade kassaflöden, dvs tillgångar med underliggande värdetillväxt som inte har en direkt koppling till aktie- eller räntemarknaden.

ANVÄND AVGIFTSBUDGETEN FÖRNUFTIGT - DÄR DEN GÖR SKILLNAD

EFTER 1 ÅR (30%)
30%
EFTER 3 ÅR (17%)
17%
EFTER 5 ÅR (10%)
10%

*Morningstar Global Equity 31/12/2005 till 31/12/2015

ALFA-BETA-SEPARATION

Få aktiva förvaltare överavkastar gentemot ett relevant benchmark över längre tidsperioder. Dessutom pekar de flesta studier på att de som överavkastar historiskt typiskt inte är de som tillför mervärde i framtiden. Beta eller indexförvaltning är därmed ofta att föredra på breda exponeringar inom traditionella tillgångsslag.

Vissa tillgångsslag och investeringsformer har större avkastningsvariation mellan olika förvaltare, samt en starkare koppling mellan historiska och framtida resultat. Här bör kapitalägaren lägga merparten av sin avgiftsbudget - där den gör skillnad.

FÖRVALTNINGSKOSTNADER

Förvaltningskostnader äter avkastning exponentiellt. Ett avgiftsuttag på 1% per år innebär att kapitalägaren ger upp ca 40 % av den totala avkastningen i en aktieexponering sett över 50 år.

Säkerställande av kostnadseffektivitet i alla delar av kapitalförvaltningen är en förutsättning för goda långsiktiga resultat.